PhDr. Monika Šulistová, logopedie

Správný vývoj řeči dítěte

Správný vývoj řeči Správný vývoj řeči

Správný vývoj řeči dítěte

Vývoj řeči dítěte probíhá s určitou dynamikou. Pokud vývoj řeči Vašeho dítěte probíhá odlišně od zde uvedeného časového harmonogramu, doporučujeme nás kontaktovat pro konzultaci. Správný vývoj řeči dítěte není striktně dán a určité odchylky jsou zcela normální, takže se nemusíte hned děsit.

"Řeč je schopnost, která je dána pouze člověku. Její rozvoj je těsně svázán s rozvojem myšlení."

PhDr. Monika Šulistová

Správný vývoj řeči

Období po narození:

Jedním z prvních projevů člověka na světě je křik. Křik neznamená, že dítěti něco schází. Je to reflexní činnost.

6. týden:

Zhruba v 6. týdnech dostává křik citové zabarvení. Křikem projevuje dítě svou vůli. V dalším navazujícím období dochází k pudovému žvatlání – broukání. Jde vlastně o hru dítěte s řečovými orgány. Ozývají se různé zvuky podobné hláskám či slabikám ( ga, ka, da,...)

Období 6 - 8 měsíc:

Největším mezníkem je 6 – 8 měsíc. V období napodobovacího žvatlání si dítě nebrouká jen pro sebe, ale hlasovými projevy reaguje na své okolí.

Období 10. měsíce

Okolo 10 měsíce nastává období porozumění řeči. Dítě zpočátku chápe jen jednotlivá slova, vázaná na každodenní činnost, postupně začíná chápat i věty.

Logopedická cvičení

Konec 1. roku

Ke konci prvního roku dítěte rozumí výrazům, které jsou vázány na každodenní činnost, reaguje i na jednoduché slovní výzvy. První slovo, slova se objevují zhruba okolo 1. roku života dítěte. Nejčastěji jsou to citoslovce nebo slova zvukomalebná (např. bum, baf, auto, bába). Dítě má v tomto období chuť si povídat. Chce pojmenovávat předměty ze svého okolí. Jsou položeny základy mateřského jazyka (melodie, gestikulace, základy používání hlasu). Dítě již rozumí velkému množství slov, ale mnohé z nich nedokáže ještě vyslovit.

Období mezi 1,5 až 2 roky

V období okolo 1,5 – 2 roků dítě nejen napodobuje dospělé, ale samo opakuje jednotlivá slova. Kolem 2 roku dítě mluví již v jednoduchých větách.

Období mezi 2 až 3 rokem

Mezi 2 – 3 rokem dochází k velkému pokroku v rozvoji řeči.. Slovní zásoba výrazně vzrůstá. Obohacuje se o přídavná jména, slovesa, osobní zájmena. Dítě tvoří i víceslabičné věty. Nastává období otázek. Současně se dítě dostává do stádia rozvoje komunikační řeči. Pomocí řeči již dosahuje drobné cíle. Mezi dětmi jsou značné rozdíly, jednak jak rychle roste slovní zásoba, ale také ve schopnosti správně vyslovovat. Pro slovosled je dlouho typické, že slovo, které má pro dítě emociální klíčový význam, dává často na první místo ve větě.

Logopedická cvičení

Období mezi 3 až 4 rokem

Mezi třetím až čtvrtým rokem je období, kdy se objevují souvětí.

Období po 4. roce

Po čtvrtém roce se slovní zásoba spontánně zvětšuje.

Období před školou

Dítě před vstupem do školy je schopno se samostatně vyjadřovat, dokáže vyprávět pohádku, komunikuje se svými vrstevníky i dospělými bez zábran. Zlepšuje se výslovnost. Artikulace všech hlásek by měla být ustálena před vstupem do školy.